Próbny egzamin ósmoklasisty

Informacja dla uczniów

Język polski 30.03.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP_C00)

Matematyka 31.03.2020 r.
 
Strona WWW OKE w Łomży